Uw specialist in afvalwaterheffingen
V.E. account


V.E. account: helderheid in de kosten en alles perfect geregeld!


Als uw bedrijf afvalwater loost en de vervuilingswaarde daarvan wordt vastgesteld door middel van afvalwateronderzoek
of door middel van de tabel afvalwatercoëfficiënten, dan kunt u bij ons een V.E. account afsluiten. U betaalt dan een
vast bedrag per jaar en bent verder overal van af. U ontvangt van ons geen facturen en u heeft er geen omkijken
meer naar. Wij bieden standaard accounts aan, maar kunnen ook maatwerk leveren. Meer informatie leest u hieronder.
 

Gemak
Wij nemen u alle formaliteiten uit handen en u wordt nergens mee lastig gevallen, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Wij
fungeren namelijk als centraal aanspreekpunt voor de waterkwaliteitsbeheerder en het onderzoeksbureau, dat het
afvalwateronderzoek uitvoert. Uiteraard houden wij u continu op de hoogte van alle relevante zaken.

Bovendien kunt u er zeker van zijn dat er geen termijnoverschrijdingen zullen plaatsvinden bij het indienen van
aanvragen en
aangiftes en/of het voeren van eventuele bezwaar- en beroepsprocedures. Bij termijnoverschrijdingen
door de waterkwaliteitsbeheerder zullen wij hen, indien nodig, in gebreke stellen. Dit kan mogelijk betekenen dat u in
aanmerking komt voor het ontvangen van een dwangsom. Bij omvangrijke termijnoverschrijdingen kunnen wij zelfs een
schadevergoeding voor u bedingen, ook als deze is te wijten aan de rechtbank of het gerechtshof.

Volmacht
Door ons als gevolmachtigde aan te wijzen is het bevoegd gezag verplicht ons te informeren over alle zaken die spelen.
Doet men dit niet, of onvoldoende, en wordt als gevolg daarvan een bepaalde termijn overschreden, dan heeft dit voor
u geen nadelige consequenties. Bovendien zijn eventuele afspraken die het bevoegd gezag buiten ons om met u of
uw medewerkers maakt, niet rechtsgeldig, noch bindend. Dit kan van pas komen als nadien blijkt dat bepaalde afspraken
ongunstig voor u uitpakken.

Vaste, lage kosten
U weet bij voorbaat wat de kosten zullen zijn. Met een V.E. account zijn uw kosten aanzienlijk lager dan wanneer deze
achteraf door declaratie in rekening zouden zijn gebracht. Bovendien heeft u recht op standaard korting bij eventuele
aanvullende diensten, zoals bezwaar en beroep, of het volgen van één van onze
cursussen.

Gecertificeerd advieskantoor
Ten Lande Belastingadvies kan putten uit meer dan 25 jaar ervaring in het vak. Desondanks worden wij continu
geschoold. Mede daarom zijn wij aangesloten bij en gecertificeerd door het Register Belastingadviseurs (RB). U heeft
aan ons dus een partner die altijd op de hoogte is van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van wet- en
regelgeving en jurisprudentie. U kunt daar volop van profiteren.

Als gecertificeerd kantoor zijn wij bovendien uitermate goed thuis in het bestuursrecht en het formeel belastingrecht.
Dat betekent dat nakoming van al uw rechten richting de waterkwaliteitsbeheerder door ons wordt gegarandeerd.

Het waterschap controleert u, maar wij controleren het waterschap
Door het afvoeren of lozen van afvalwater bent u voor het waterschap (of hoogheemraadschap) belastingplichtig. Om
die reden voert het waterschap periodiek controles bij u uit. Soms voert men ook een volledig afvalwateronderzoek uit.
Zo’n onderzoek moet aan allerlei voorschriften voldoen, alvorens men daar conclusies aan kan verbinden. Wij controleren
of het waterschap wel aan al die voorschriften voldoet.

Pro-actief belastingadvies
U kunt van ons een pro-actieve opstelling verwachten. U krijgt niet alleen advies als u daarom verzoekt; zodra zich
relevante ontwikkelingen voordoen die voor u van belang kunnen zijn, zullen wij u daarover informeren en u wijzen op
de kansen, maar ook op de risico’s.

Kostenvergoeding
Doordat wij beroepshalve en op professionele wijze bezwaar- en beroepsprocedures namens onze cliënten voeren,
heeft u eventueel recht op een vergoeding van onze kosten indien wij geheel of gedeeltelijk in het gelijk zouden
worden gesteld. Deze vergoeding moet de waterkwaliteitsbeheerder aan u voldoen. U heeft geen recht op deze
vergoeding indien u deze procedures door een regulier onderzoeksbureau laat uitvoeren. Afhankelijk van de complexiteit
van de zaak en de hoogte van het financieel belang, kan deze vergoeding oplopen tot wel enige duizenden euro’s.

Ervaringen
Alle bedrijven die bij ons een account hebben afgesloten ervaren dit, samen met ons, als een win-win situatie: de
bedrijven zijn tegen relatief lage kosten en met korting verzekerd van bijstand en advies door een landelijk opererend 
specialist, terwijl wij kunnen werken aan een duurzame klantrelatie.


      > Neem contact met mij op. Ik heb belangstelling voor een gerichte offerte voor een V.E. account








Home
Diensten
Profiel
Contact