Uw specialist in afvalwaterheffingen
Afvalwateronderzoek

 

Uw afvalwaterzorgen in vertrouwde handen


U stelt de vervuilingswaarde van het afvalwater vast door middel van meting, bemonstering en analyse. Voor
meetbedrijven bieden wij de volgende diensten aan:

1. Inkoop en uitvoering afvalwateronderzoek door de meest geschikte partij
Wij hebben er bewust voor gekozen om niet zelf te investeren in mensen en apparatuur, maar dit over te laten aan
deskundige onderzoeksbureaus. Het voordeel daarvan is dat wij u volledig onafhankelijk en objectief kunnen
adviseren over het wel of niet uitvoeren van onderzoek. Mocht onderzoek noodzakelijk of wenselijk zijn, dan kiezen
wij voor u het meest geschikte onderzoeksbureau. Dit onderzoeksbureau voert het onderzoek uit en wij fungeren als
opdrachtgever en intermediair tussen u, het adviesbureau en het bevoegd gezag (meestal het waterschap).

2. Aanvraag om te mogen volstaan met minder dan 365 meetdagen
Wettelijk gezien bent u verplicht om dagelijks onderzoek uit te voeren. Maar dit is lang niet altijd noodzakelijk en
hiervoor kan dan ook ontheffing worden aangevraagd. Wij kunnen voor u een gemotiveerde aanvraag opstellen en
indienen, waarin wij de voor u meest geschikte onderzoeksfrequentie vaststellen. Dat houdt in dat u enerzijds zo
weinig mogelijk kosten hoeft te maken voor de uitvoering van het onderzoek, en anderzijds voldoende onderzoeks-
gegevens verzamelt om daaruit een correcte aanslag te kunnen berekenen.

3. Kennisgeving wijze van onderzoek
Naast fiscaal-juridische kennis beschikken wij over alle noodzakelijke technische kennis omtrent de uitvoering van
afvalwateronderzoek. Een combinatie van kennis en ervaring die in Nederland uniek is. Dat houdt onder meer in dat
wij de jaarlijks verplichte 'kennisgeving wijze van onderzoek' voor u kunnen opstellen en indienen.


4. Aanvraag om te mogen afwijken van onderzoeksvoorschriften
Aan de uitvoering van afvalwateronderzoek zijn veel voorschriften en bepalingen verbonden. Maar het is niet altijd
noodzakelijk om aan al die voorschriften, die het onderzoek soms extra duur maken, te voldoen. In die gevallen
kunnen wij voor u een gemotiveerde aanvraag opstellen en indienen, met als doel ontheffing te krijgen van het
betreffende onderzoeksvoorschrift.

5. Interpretatie onderzoeksresultaten
Elk onderzoeksresultaat heeft directe consequenties voor de hoogte van de afvalwaterheffing. Het is daarom van
belang voortdurend te controleren in hoeverre sprake is van representatief onderzoek. Zodra wij vaststellen dat er
twijfels bestaan over de juistheid of representativiteit van een onderzoeksresultaat, komen wij namens u in actie.
Meestal gaat het hierbij om het opstellen en indienen van een aanvraag om het betreffende onderzoeksresultaat te
mogen laten vervallen en vervangend onderzoek te mogen uitvoeren.

6. Periodieke prognose hoogte van de afvalwaterheffing
Voor u is de hoogte van de uiteindelijke aanslag van het grootste belang. Daarom is het belangrijk om al in de loop
van het jaar inzicht te krijgen in de hoogte van de definitieve aanslag. Wij verzorgen daarom periodieke prognoses
van de hoogte van de definitieve aanslag. Dat zijn geen grove schattingen, maar berekeningen op grond van actuele
onderzoeksresultaten en meterstanden, uitgevoerd op de wijze waarop ook de aangifte moet worden ingediend. Dus
inclusief de vervuilingswaarde van overige stoffen en andere afvalwaterstromen, voor zover van toepassing.

7. Rapportages
Uw waterkwaliteitsbeheerder kent verschillende voorschriften over de wijze en frequentie van rapportage van
onderzoeksresultaten. Deze kunnen zijn opgenomen in de belastingverordening, beleidsregels en/of de voor u van
toepassing zijnde beschikking. Wij zorgen ervoor dat aan al deze voorschriften wordt voldaan.

8. T-correctie
Als het afvalwater, afkomstig van uw bedrijf, bepaalde eigenschappen kent, dan kunt u in aanmerking komen voor
een vermindering van de vervuilingswaarde. De aanslag wordt dan lager. Als u wilt weten of u daarvoor in
aanmerking komt, neem dan contact met ons op.

 
Tabel afvalwatercoëfficiënten
Het uitvoeren van afvalwateronderzoek is duur. Maar het uitvoeren van onderzoek is lang niet altijd nodig. In
bepaalde gevallen kunt u ook gebruikmaken van de tabel afvalwatercoëfficiënten. Dit geldt niet alleen voor kleinere,
maar ook voor grotere bedrijven (die meer dan 1.000 vervuilingseenheden lozen). Ook voor meetbedrijven is het
interessant om ieder jaar te bekijken in hoeverre op de tabel kan worden overgestapt. U kunt hier meer over lezen
op onze pagina over de
Tabel afvalwatercoëfficiënten.
 
V.E. account
Alle hierboven vermelde diensten bieden wij ook aan in de vorm van een account: een alles-in-één pakket voor een
vaste prijs per jaar. Met een
V.E. account heeft u helderheid in de kosten en alles perfect geregeld! 
 
 


Home
Diensten
Profiel
Contact